Interne voorschriften

Hoofdstuk I
Sectie I
Algemene bepalingen
Artikel 1 – Naam, toepassingsgebied en doel
Artikel 2 – Classificatie en categorie
Artikel 3 – Capaciteit
Artikel 4 – Werkingsduur
Artikel 5 – Ontvangst- en inspectietijden
Artikel 6 – Veiligheid
Artikel 7 – Verantwoordelijkheden van de kampeerders
Artikel 8 – Algemene boekingsvoorwaarden
Artikel 9 – Wijzigingen in voorbehouden
Artikel 10 – Onderbreking of verkorting van het verblijf
Artikel 11 – Gevolgen van annulering van reserveringen
Artikel 12 – Verblijf in accommodatie voor gezinnen
Artikel 13 – Persoonlijkheid van voorbehouden
Artikel 14 – Groepsreserveringen
Sectie II
Algemene gebruiksregels
Artikel 15 – Rusttijd
Artikel 16 – Kampeerplaatsen en vrije kampeerterreinen
Artikel 17 – Bezetting van kampeerplaatsen en vrije kampeerterreinen
Artikel 18 – Specifieke huisvestingsvoorwaarden
Artikel 19 – Bewoning en schoonmaken van accommodatie
Sectie III
Toegang tot het park
Artikel 20 – Toegang tot de parking
Artikel 21 – Toelatingseisen
Artikel 22 – Bezoeken
Artikel 23 – Toelating van minderjarigen
Sectie IV
Gebruiksvoorwaarden
Artikel 24 – Gebruikersregistratie
Artikel 25 – Controlebladen bij in- en uitrijden van parken
Artikel 26 – Toelating van dieren
Artikel 27 – Inrit, verkeer en parkeren van voertuigen
Artikel 28 – Weigering of verbod van inschrijving
Artikel 29 – Inchecken en uitchecken
Artikel 30 – Prijs van diensten
Artikel 31 – Betalingsvoorwaarden
Artikel 32 – Check-out – procedures en verantwoordelijkheden
Artikel 33 – Bewaren van niet-gebruikte apparatuur
Artikel 34 – Voorwaarden
Hoofdstuk II
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
3
Sectie I
Rechten en plichten van gebruikers
Artikel 35 – Rechten van gebruikers
Artikel 36 – Verplichtingen van gebruikers
Sectie II
Verboden
Artikel 37 – Bijzondere verbodsbepalingen
Sectie III
Verantwoordelijkheid
Artikel 38 – Verantwoordelijkheid van eigenaars
Hoofdstuk III
Sectie I
Elektriciteit
Artikel 39 – Aansluiting en levering van elektriciteit
Artikel 40 – Situaties die niet zijn toegestaan
Sectie II
Verantwoordelijkheid
Artikel 41 – Verantwoordelijkheden
Sectie III
Gebruik van gas
Artikel 42 – Gas
Hoofdstuk IV
Sectie I
Gevonden voorwerpen en achtergelaten materiaal
Artikel 43 – Gevonden voorwerpen
Artikel 44 – Achtergelaten materiaal
Sectie II
Verwijdering, betaling van kosten en verlies van materiaal
Artikel 45 – Verwijdering en deponering van achtergelaten materiaal
Artikel 46 – Verlies van materiaal
Hoofdstuk V
Sectie I
Apparatuur voor gemeenschappelijk gebruik
Artikel 47 – Installatie en diensten
Artikel 48 – Receptie en conciërge
Artikel 49 – Minimarkt
Artikel 50 – Barbecues
Artikel 51 – Vaatwassers en wastanks
Artikel 52 – Wasserij
Artikel 53 – Sanitaire voorzieningen
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
4
Artikel 54 – Containers voor vast afval en ecopunten
Artikel 55 – Reddings- of triagecentrum
Artikel 56 – Kinderspeelplaats
Artikel 57 – Speelveld
Artikel 58 – Tankstation voor caravans en campers
Artikel 59 – Restaurant
Artikel 60 – Zwembad
Sectie II
Parkpersoneel
Artikel 61 – Bevoegdheid van ambtenaren
Hoofdstuk VI
Sectie I
Condities van faciliteit
Artikel 62 – Algemene voorwaarden
Sectie II
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Artikel 63 – Verzekering
Hoofdstuk VII
Diverse bepalingen
Artikel 64 – Weigering om op de parkeerplaats te blijven
Artikel 65 – Weggelaten zaken
INTERNE REGELS
Camping Costa do Vizir
Camping “Costa do Vizir
(Porto Covo)
Inleiding
Gezien Wetsdecreet nr. 39/2008 van 7 maart, waarin het regime is vastgelegd
wettelijk kader voor de installatie, exploitatie en exploitatie van toeristenoorden met
zoals gewijzigd bij Wetsbesluit 186/2015 van 3 september.
Gelet op Ministerieel Besluit nr. 1320/2008, van 17 november, waarin de vereisten voor
specifieke installatie- en exploitatieregels die van toepassing zijn op campings en
caravanning.
Overwegende dat de eigenaar en exploitant van de camping Costa do Vizir is
Beach Village & SPA, Lda en dat het doel van dit reglement is het vaststellen van de rechten
en verplichtingen van de gebruikers van het kampeerterrein met betrekking tot het gebruik ervan, dat is
bedoeld voor het beoefenen van kamperen en caravanning en andere evenementen.
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
5
gerelateerd, om haar gebruikers beter van dienst te kunnen zijn op feestdagen of in het weekend of
Reizen.
Overwegende dat de toegangs- en exploitatieregels bedoeld zijn om de
camping van een leidend instrument van gedragsregels die moeten worden
in acht genomen en nageleefd door kampeerders en caravanners en, in het bijzonder, om de
verantwoordelijkheden die inherent zijn aan niet-naleving.
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de camping, opgesteld in
01/01/2009, was verouderd in het licht van veranderingen op de camping.
In aanvulling op de geldende wet- en regelgeving, met name
van toepassing zijn, zijn ook de regels van dit huishoudelijk reglement en die van de Europese Commissie van toepassing.
in de commerciële overeenkomsten met gebruikers.
Gewijzigd op 16 juni 2023 om de respectieve regels in overeenstemming te brengen met de realiteit van de wereld.
camping, waarvan de gemeenteraad van Sines op de hoogte werd gesteld.
Hoofdstuk I
Sectie I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Naam, reikwijdte en doel
1. De camping heet “Costa do Vizir”, voortaan aangeduid als
kortweg park.
2. Het park is bedoeld voor kampeer- en caravanvakanties
en weekenden of rondtrekkend kamperen, evenals andere evenementen.
om zijn gebruikers beter van dienst te kunnen zijn.
3. De aanvullende wooneenheden (appartementen en bungalows) zijn de
afgebakende ruimte voor exclusief en privégebruik door parkgebruikers.
Artikel 2
Classificatie en categorie
Het park heeft drie sterren en bestaat uit twee verschillende gebieden, een
gebied bestemd voor camping- en caravangebruik, en een ander gebied bestemd voor
accommodatie in bungalows en appartementen “aanvullende wooneenheden”.
Artikel 3
Toewijzing
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
6
De parkeerplaats heeft een beperkte capaciteit van 540 zitplaatsen, afhankelijk van gebruik en periode
duurzaamheid.
Artikel 4
Werkingsperiode
Het park is het hele jaar door geopend voor het algemene publiek, tenzij anders aangegeven door
door de directie, wettelijke of administratieve verplichting of in onvoorziene omstandigheden of overmacht,
situaties waarin de informatie zichtbaar wordt weergegeven en openbaar wordt gemaakt in
algemeen.

Artikel 5
Openingstijden receptie en controle
1. De receptie is geopend van juni tot september van 8.00 tot 20.00 uur en daarna van 8.00 tot 20.00 uur.
Om 20.00 uur verhuizen de receptiediensten naar het kantoor van de conciërge.
2. Tijdens de rest van de periode (oktober tot mei) is het geopend van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 18.00 uur.
uren en na 18.00 uur worden de receptiediensten overgedragen aan de conciërge.
3. De normale kantooruren van de receptie worden op een zichtbare plaats bij de receptie weergegeven.
de hoofdingang van het park en op de polsbandjes voor toegangscontrole van de
gebruikers.
4. De periode voor het registreren en toelaten van gebruikers vindt alleen plaats tijdens openingstijden.
vastgesteld.
5. Bij het verlaten van het park “Costa do Vizir” tijdens de sluitingsperiode van de
ontvangst, moet de gebruiker eerst het verblijf betalen volgens de volgende voorwaarden
die hieronder wordt besproken.
Artikel 6
Beveiliging
1. Het park beschikt over de verplichte veiligheids- en beveiligingssystemen en de
personeel dat is geïnstrueerd in de respectieve hanterings- en preventiemaatregelen en in de
procedures die moeten worden gevolgd in het geval van een claim.
2. De parkeergarage garandeert de veiligheidsvoorwaarden waartoe ze wettelijk verplicht is,
namelijk via de betreffende conciërgedienst.
Artikel 7
Verantwoordelijkheden van kampeerders
1. Het park en zijn management wijzen alle verantwoordelijkheid af voor
persoonlijke ongevallen, schade, diefstal of brand aan voertuigen, materiaal
of andere objecten van gebruikers.
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
7
2. Het park wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor ongelukken, schade,
diefstal of brand van voorwerpen van gebruikers of bezoekers.
3. De verantwoordelijkheid voor deze daden moet altijd bij hun eigen mensen worden gelegd.
auteurs of personen die gemachtigd zijn om minderjarigen te begeleiden.
4. Het park is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door slecht weer, noch voor
door vallende bomen of andere schade veroorzaakt door natuurverschijnselen.
Artikel 8
Algemene boekingsvoorwaarden
1. Boekingen worden pas effectief na acceptatie van het park.
2. Boekingen die meer dan 30 dagen voor de datum van het verblijf zijn gemaakt
wordt pas als geaccepteerd beschouwd als het voorschot is ontvangen als een
aanbetaling van (25%) van het totale bedrag van de reservering, die binnen 5 dagen betaald kan worden
na reservering en nadat het park de verkoopvoorwaarden heeft geaccepteerd.
3. In het geval van niet-betaling door de gebruiker van de aanbetaling om de boeking op dat moment te accepteren
waarin het is gemaakt of de niet-betaling van het resterende bedrag van de
geboekt verblijf, dat uiterlijk 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf betaald moet worden.
verblijf, in dergelijke gevallen heeft het park het recht om de reservering te annuleren en bijgevolg de
aanvullende accommodatie (appartement of bungalow) of kampeerplaats, verblijf
vrij voor commercialisatie.
4. In het geval van een geaccepteerde reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt door de parkeergarage een e-mail verzonden.
de gebruiker een indicatie geeft van de verrichte betaling en een overzicht van de geboekte diensten
door de gebruiker.
5. Boekingen worden alleen als geldig beschouwd als het park ze valideert en accepteert door de
ze bindend zijn.
6. De aanvaarding of weigering van een voorbehoud kan onder andere afhangen van de
functionaliteit, bruikbaarheid en daadwerkelijke beschikbaarheid van de accommodatie (flat of
bungalow) of kampeerplaats en in het algemeen van alle omstandigheden
die van invloed kunnen zijn op het verblijf op de data waarop de reservering betrekking heeft.
7. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de selectie van diensten en hun geschiktheid
Het park kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
8. De administratieve procedure voor het boeken van accommodatie en kampeerplaatsen is
zonder extra kosten voor de gebruiker.
9. Het park kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen of naleven van
onvoldoende reserves in geval van toevallige gebeurtenissen of overmacht, onvoorziene acties of
onvermijdelijk door derden of door handelingen die toe te schrijven zijn aan gebruikers.
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
8
Artikel 9
Wijzigingen in reserves
1. Gebruikers kunnen wijzigingen aan hun verblijf aanvragen door een verzoek in te dienen bij de parkeergarage
per e-mail of telefonisch contact, en een dergelijk verzoek moet worden gericht aan
verandering van verblijf afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit van de accommodatie en percelen van
camping beschikbaar.
2. Het park accepteert geen wijzigingen in boekingsdata van het ene jaar op het andere,
tenzij de gebruiker de te verwachten prijsstijging voor het jaar compenseert
volgende.
3. Als de wijziging niet kan worden doorgevoerd, moet de gebruiker zijn verblijf in de
oorspronkelijke voorwaarden van de reservering of deze annuleren in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden
annuleringsverzekering.
4. Een verzoek om de duur van een verblijf te verlengen is altijd onderworpen aan de volgende voorwaarden
bestaande beschikbaarheid en de prijzen die op dat moment gelden.
5. Elk verzoek om de verblijfsduur te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering.
en zijn onderworpen aan de procedures voor annulering en onderbreking van het verblijf.
Artikel 10
Onderbreking of verkorting van verblijf
1. Als het verblijf wordt onderbroken of verkort door annulering als gevolg van onvoorziene omstandigheden of een
overmacht, zullen de door de gebruiker betaalde bedragen volledig worden terugbetaald.
2. Het zich voordoen van de in het vorige lid genoemde situatie geeft de gebruiker geen recht op
enige schadevergoeding, rente of andere compensatie.
3. Als het verblijf wordt onderbroken of verkort als gevolg van annulering en om toerekenbare redenen
alle verzoeken tot annulering moeten per e-mail aan de gebruiker worden meegedeeld.
brief of e-mail naar de adressen in het park.
4. De parkeergarage accepteert geen annuleringen die telefonisch worden doorgegeven.
5. Elke gehele of gedeeltelijke annulering van de boekingsperiode heeft de volledige beëindiging van de boeking tot gevolg.
of een deel van de reservering, in welk geval de accommodatie of de kampeerplaatsen zullen worden
geheel of gedeeltelijk vrij voor commercialisatie, in het laatste geval (gedeeltelijke annulering)
alleen tijdens de betreffende periode.
6. In het geval van volledige of gedeeltelijke annulering van de boeking door de gebruiker, zonder dat de gebruiker
de annuleringsgarantie heeft onderschreven tot de datum van aankomst op de parkeerplaats, door een van de volgende
redenen:
a) Sluiting van grenzen door een administratieve beslissing;
b) Sluiting van het park;
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina
9
c) Beperking van reizen tot een aantal kilometers bij administratief besluit, niet
de gebruiker toegang krijgt tot het park, wordt een voucher uitgegeven met een waarde van
die overeenkomt met het totale betaalde bedrag en twee jaar geldig is.
7. Als de gebruiker de bon weigert voor de gevallen die in de vorige paragraaf zijn beschreven, wordt hij/zij gevraagd om
Het bedrag dat overeenkomt met je aanvraag zal worden terugbetaald.
8. Als de geïnstalleerde gebruiker zonder opgaaf van reden het gecontracteerde verblijf wil inkorten
geldige en naar behoren gestaafde rechtvaardiging, zal er geen terugbetaling van enige
bedrag.
Artikel 11
Gevolgen van boekingsannuleringen
1. De gebruiker kan het park vragen om zijn reservering te annuleren, en de
De gevolgen van een annulering variëren afhankelijk van de periode voorafgaand aan de annulering.
het begin van je verblijf.
2. Als de reservering wordt geannuleerd op de (16e dag) voor aanvang van het verblijf:
a) Het door de gebruiker vooruitbetaalde bedrag als aanbetaling (25%) wordt ingehouden door de
park als annuleringskosten.
b) Alle andere bedragen betaald door de gebruiker, verminderd met het bedrag betaald aan
zal worden terugbetaald aan de gebruiker.
3. Als de annulering van de boeking plaatsvindt tussen (15e dag en 6e dag) voor het begin van de
verblijf, zal het bedrag van (30%) van de totale waarde van het verblijf worden ingehouden door het park als een
annuleringskosten.
4. Als de annulering van de reservering plaatsvindt tussen (5e dag en 0 dagen) voor het begin van de
verblijf behoudt de parkeergarage het volledige bedrag dat door de gebruiker is betaald.
5. Als de gebruiker een boeking maakt, maar niet op het park verschijnt op de datum die is vastgesteld voor
aan het begin van hun verblijf zonder de receptie per brief of e-mail te hebben geïnformeerd dat ze niet zullen binnenkomen
in de accommodatie of kampeerplaats op de voor het begin van hun verblijf vastgestelde datum, de
reserve wordt als geannuleerd beschouwd.
6. Als de in de vorige alinea bedoelde situatie zich voordoet, mag de parkeerplaats het volgende behouden
alle door de gebruiker betaalde bedragen en bijgevolg de accommodatie of het voorschot van
campings zijn vrij voor commercialisering.
7. In het geval van annulering van de boeking door de gebruiker die een ziektekostenverzekering heeft afgesloten
annulering van boekingen, worden de betaalde bedragen gedekt door de garantie in overeenstemming met de
algemene voorwaarden voor annulering van reserveringen, in welk geval de gebruiker verantwoordelijk is voor het maken van de
verzoek om vergoeding van de verzekeraar.
8. Als de reden voor het annuleren van de boeking niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering van
reserves of als de verzekeraar verantwoordelijkheid voor de betaling afwijst, de bedragen
die door de gebruiker aan de parkeerplaats worden betaald, worden niet terugbetaald.
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina10
Artikel 12
Familieverblijven in accommodaties
1. Het park biedt familieverblijven in de traditionele zin van het woord, aangezien de
aanvullende accommodatie is speciaal voor dit doel ontworpen.
2. Het park behoudt zich het recht voor om boekingen te weigeren die in strijd zijn met dit beleid.
principe of het proberen te omzeilen.
Artikel 13
Gepersonaliseerde boekingen
1. Reserveringen voor kampeerplaatsen en accommodatie (bungalows of
flats), zijn persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen
aan derden, gratis of tegen betaling.
2. Alle boekingen door derden moeten worden ingevuld op naam van de gebruiker.
(houder van het verblijf).
3. De gebruiker moet de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie bevestigen.
Artikel 14
Groepsreserveringen
1. Elke boeking van meer dan vier accommodaties (bungalows/appartementen) en/of
kampeerplaatsen door dezelfde of verschillende natuurlijke personen, inclusief
die elkaar kennen en/of samen reizen om dezelfde redenen, op dezelfde data
van het verblijf worden beschouwd als groepsboekingen.
2. De accommodatie (bungalows/appartementen), evenals de kampeerplaatsen van de
Het park is uitsluitend voor individuele gebruikers.
3. Voor alle groepsreserveringen is het noodzakelijk om telefonisch contact op te nemen met het park.
of e-mail.
4. Het park heeft het recht om de reserveringsaanvraag te analyseren voordat deze wordt geaccepteerd of afgewezen.
hetzelfde.
Sectie II
Algemene gebruiksregels
Artikel 15
Periode van stilte
1. De stilteperiode loopt van middernacht tot 7 uur ’s ochtends.
2. In de periode van stilte:
a) Het is niet toegestaan om materiaal te installeren;
reglement van orde – park “Costa do Vizir
Pagina11
b) De respectieve installatiegebieden mogen alleen te voet worden betreden en het volgende is verboden
voertuigverkeer.
3. De toegangspoorten tot het park mogen worden geopend in geval van duidelijke noodzaak
tijdens de sluitingsperiode.
Artikel 16
Kampeerplaatsen en gratis kampeerterrein
1. Het gebruiksgebied van het kampeer- en caravanpark is verdeeld in ruimten
geschikte, zogenaamde kampeerplaatsen en vrije kampeerterreinen.
2. Alveoli/kampeerterreinen zijn kampeerterreinen of verboden zones
behoorlijk beperkt die gebruikt kunnen worden door campers/caravanners.
3. Het gratis kampeerterrein is een ruimte in het park waar de
De kampeerder/caravanner is vrij om op te stellen zolang zijn uitrusting in goede staat is.
voldoen aan de algemene installatievoorwaarden.
Artikel 17
Bezetting van standplaatsen/kampeerplaatsen en vrije kampeerzone
1. Kampeerders of caravanners moeten te allen tijde hun standplaats of perceel vrij van afval houden.
kamperen, evenals het gratis kampeerterrein waar ze grotendeels verblijven.
perfecte orde en netheid, en werken mee aan het behoud van het milieu,
de schoonmaakvolgorde van de andere kampeerplaatsen/kampeerplaatsen niet te verstoren
en openbare ruimtes in het park.
2. Met een redelijke aankondiging kan het volgende worden bepaald door de
de diensten van het park om een kampeerplaats/perceel te ontruimen, evenals om
het verplaatsen van de camper/caravan naar een andere vrije kampeerplek wanneer
overmacht dit vereist.
3. Het zich voordoen van de in de vorige alinea bedoelde situatie impliceert, indien mogelijk, het
de gebruiker verplaatsen naar een kampeerplaats met vergelijkbare kenmerken.
Artikel 18
Specifieke huisvestingsvoorwaarden
1. In het park is een gebied gereserveerd voor aanvullende accommodatie (appartementen en
bungalows), volledig uitgerust, met 1 en 2 slaapkamers, namelijk: (appartementen) van
(appartementen) van het type T1 – capaciteit 2 personen; (appartementen) van het type T2 – capaciteit 4 personen en
(bungalows) van het type T2 – capaciteit 5 personen.
2. Bewoning door “extra personen” kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van beschikbaarheid en
accommodatiecapaciteit en alleen in gevallen waarin deze dienst is geaccepteerd door de
park.