Privacybeleid

Wereldwijd beleid voor bescherming en privacy van persoonlijke gegevens

Laatst bijgewerkt op: 30/12/2022

Datum: 30/12/2022

Costa do Vizir Beach Village & SPA respecteert uw recht op privacy. Dit gegevensbeschermingsbeleid legt uit wie we zijn, hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt op https://costadovizir.com het afsluiten van contracten, het verstrekken van informatie, inhoud of telefonische contacten, evenals in alle situaties waarin Persoonsgegevens worden verwerkt door Costa do Vizir Beach Village & SPA. De regels en procedures waarnaar wordt verwezen in dit Gegevensbeschermingsbeleid kunnen verder worden uitgewerkt in ander intern beleid van Costa do Vizir Beach Village & SPA.

 1. Wie zijn wij?

Costa do Vizir Beach Village & SPA is een dienstverlener op het gebied van camping, caravaning en aanvullende accommodatie voor vakanties en weekenden, die verschillende diensten aanbiedt. Het aanbod omvat ook vakantiewoningen en bungalows. Voor meer informatie over Costa do Vizir Beach Village & SPA, raadpleeg onze website, in het bijzonder de voorwaarden van de algemene toegangsvoorwaarden.

 1. Waarom dit beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens?

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de algemene regels met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, die worden verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, “Gegevensbeschermingsregeling”, hierna “GDPR”.

Costa do Vizir Beach Village & SPA respecteert de beste praktijken op het gebied van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, en heeft hiertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de GDPR en ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant is en beperkt blijft tot de toegestane doeleinden.

Costa do Vizir Beach Village & SPA zet zich in voor de bescherming en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en heeft de maatregelen genomen die zij passend acht om de nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, evenals alle andere rechten die de respectieve eigenaren genieten.

De regels die zijn vastgelegd in dit Gegevensbeschermingsbeleid vormen een aanvulling op de bepalingen over de bescherming en verwerking van Persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de contracten die klanten, werknemers, sollicitanten, leveranciers, partners en dienstverleners aangaan met Costa do Vizir Beach Village & SPA, evenals de regels die zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden voor het aanbieden van de verschillende producten en diensten waarvoor geadverteerd wordt op de website.

 1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie van welke aard dan ook en ongeacht de drager, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een elektronisch identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 1. Waaruit bestaat de verwerking van persoonlijke gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens bestaat uit een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, namelijk het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens is Costa do Vizir Beach Village & SPA, Lda, met statutaire zetel in Parque de Campismo Costa do Vizir, Monte Branco, 7520-437 Porto Covo, rechtspersoon nr. 508450160, met het algemene telefoonnummer +351 269959100 kosten van een gesprek naar het nationale vaste netwerk; e-mailadres info@costadovizir.com

Hiertoe kan de houder van de Persoonsgegevens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de onderstaande contactgegevens:

– Bij de receptie van Costa do Vizir Beach Village & SPA;

– Door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking, naar Costa do Vizir Beach Village & SPA, Monte Branco, 7520-437 Porto Covo, of per e-mail naar info@costadovizir.com.

 1. Wat houdt dit gegevensbeschermingsbeleid in?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Costa do Vizir Beach Village & SPA verantwoordelijk is, in het kader van de diensten en producten die beschikbaar worden gesteld aan haar Klanten en in alle situaties waarin Persoonsgegevens worden verwerkt door Costa do Vizir Beach Village & SPA, in elke sector van Costa do Vizir Beach Village & SPA, of het nu campings, restaurants, bars of andere verkooppunten zijn. SPA, of het nu campings, restaurants, bars of andere verkooppunten zijn, en de betrokkene is, zonder beperking, de klant en/of voormalige klanten, potentiële klanten, investeerders, partners, werknemers en voormalige werknemers, werknemers van partners, leveranciers en dienstverleners en hun werknemers, sollicitanten, bezoekers en elke persoon die is vastgelegd op CCTV-beelden, evenals alle natuurlijke personen die een relatie hebben met Costa do Vizir Beach Village & SPA en aan wie persoonsgegevens worden verstrekt. SPA en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Boek op onze website op https://costadovizir.com

– Costa do Vizir Beach Village & SPA maakt gebruik van de reserveringsengine UNIXDATA / THELISRESA van een externe serviceprovider.

– Alle ingevoerde gegevens worden door UNIXDATA verwerkt volgens de voorwaarden van de GDPR-wetgeving en altijd met de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

– De klant moet toestemming geven op het moment van de boeking en kan op elk moment het recht hebben om de bestanden in te zien, te corrigeren, te annuleren of er bezwaar tegen te maken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GDPR-wetgeving.

Wanneer u de boekingsmodule van UNIXDATA opent, kunnen bepaalde contactgegevens worden verzameld, zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, persoonlijk identificatienummer, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiele telefoonnummer, alleen wanneer u en/of uw metgezellen een boeking maken met behulp van het formulier dat beschikbaar is op onze website, waarmee u de boeking kunt maken en de gevraagde informatie of verduidelijking kunt geven.

Alleen wanneer Costa do Vizir Beach Village & SPA de Persoonlijke Gegevens van Klanten/Gebruikers ontvangt, die worden doorgegeven door de Thelisresa / UNIXDATA interface aan het reserveringssysteem van Costa do Vizir Beach Village & SPA, zal Costa do Vizir Beach Village & SPA ook verantwoordelijk zijn voor de Verwerking van deze gegevens.

 1. Wat voor persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om onze activiteiten uit te voeren, en daartoe verwerken wij persoonsgegevens van een aantal categorieën van Betrokkenen.

De Persoonsgegevens die Costa do Vizir Beach Village & SPA verzamelt zijn altijd afhankelijk van de aard van de interactie, maar kunnen, afhankelijk van het geval, het volgende omvatten:

Identificatie- en contactgegevens: (bijv. naam, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, affiliatie, postadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, identificatiedocument, fiscaal identificatienummer, nationaliteit, mobiel telefoonnummer en/of andere soortgelijke contactgegevens.

Biografische gegevens: geboortedatum, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat, algemene opleiding en beroepsgeschiedenis, informatie over het huishouden en algemene arbeidsinformatie.

Commerciële gegevens voor de levering van diensten en/of producten: gegevens met betrekking tot de levering van diensten of producten, factureringsgegevens, betalingsgegevens en/of informatie in het kader van de beantwoording van vragen, verzoeken of klachten.

Betalings- en retourgegevens: creditcard-/debetkaartnummers, beveiligingscodenummers, betaaldatums, verschuldigde bedragen of ontvangen betalingen en/of andere relevante informatie met betrekking tot gerelateerde facturering, evenals in het geval van retourstortingen, het verzoek om het IBAN van de bank.

Hoe u producten en/of diensten koopt of zich erop abonneert, uw transactie, factuurgeschiedenis en hulp in de context van de Costa do Vizir Beach Village & SPA diensten die u gebruikt of andere gerelateerde informatie.

Gegevens met betrekking tot het verblijf van de eigenaar die aan ons worden doorgegeven door de reserveringsmodule van Unix Data / Thelisresa, die ons in staat stelt de reserveringen uit te voeren en u de gevraagde informatie of verduidelijking te geven.

Gegevens met betrekking tot noodzakelijke en relevante informatie met het oog op inschrijving in modaliteiten, trainingsacties, promotie van evenementen of activiteiten, evenals het delen met partners met het oog op het verspreiden van informatie over producten of diensten.

Voorkeurgegevens: Informatie over de voorkeuren en interesses van de houder, voor zover dit verband houdt met de producten en/of diensten en de manier waarop hij communicatie het liefst ontvangt, die alleen worden opgevraagd bij ontvangst van het Park.

Gegevens van sociale netwerken: Informatie gedeeld op sociale netwerken in interactie met Costa do Vizir Beach Village & SPA, waar transparantie wordt gegarandeerd door het bestaan van een passend privacybeleid.

Demografische gegevens: land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal, algemene opleiding en professionele achtergrond, evenals gegevens van algemeen belang over de functie.

Videobewaking: We hebben CCTV-apparatuur met vaste camera’s op ons terrein om de toegang te controleren, inbraak en onbevoegde toegang tot de faciliteiten van Costa do Vizir Beach Village & SPA te detecteren, zodat uw beeld kan worden opgenomen wanneer u onze faciliteiten betreedt.

IT-gebruiksgegevens: gebruikers-ID, functies, rechten, aanmeldtijden, computernaam, IP-adres.

Andere gegevens: bijv. sofi-nummer en/of paspoort of andere identificatiedocumenten in bepaalde specifieke omstandigheden.

Afhankelijk van de aard van de interactie kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

Klantgegevens: in het kader van het leveren van diensten/producten verzamelen we identificatie- en contactgegevens, commerciële gegevens, betalingsgegevens, naast andere gegevens die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de commerciële relatie en het nakomen van de contractuele en wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. De verstrekte gegevens worden specifiek gebruikt om bestellingen voor diensten te verwerken, facturen op te stellen, ondersteuning te bieden nadat de diensten zijn geleverd, namelijk om eventuele klachten te behandelen, te reageren op verzoeken om informatie en bijbehorende diensten te leveren. Wanneer u ons terrein betreedt, kunnen uw beelden worden vastgelegd en opgenomen door het CCTV-videosurveillancesysteem.

Gegevens met betrekking tot Leveranciers: in het kader van de contractuele relatie (het contracteren van leveringen en diensten) verzamelen we identificatie- en contactgegevens, commerciële gegevens, betalingsgegevens, naast andere gegevens die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de commerciële relatie en het nakomen van de contractuele en wettelijke verplichtingen die eraan verbonden zijn. De verstrekte gegevens worden specifiek gebruikt voor het beheer vanofferteaanvragen, voorstellen van leveranciers en het verzenden van relevante informatie naar de tegenpartij in de zakelijke relatie, factuurverwerking, namelijk scannen en verwerken, inclusief de financiële regularisatie van facturen. Wanneer u ons terrein betreedt, kunnen uw beelden worden vastgelegd en opgenomen door het CCTV-videosurveillancesysteem.

Gegevens over werknemers: voor het aangaan, uitvoeren en afwikkelen van de arbeidsrelatie verzamelen we onder andere identificatie- en contactgegevens, biografische gegevens, gegevens met betrekking tot de beroepsactiviteit, elementen met betrekking tot de verloning, gegevens met betrekking tot de gezinssituatie en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de arbeidsrelatie. De verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst; het fiscale kader en de salarisverwerking; de beroepsopleiding; de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten; verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en beroepsopleiding; het beheer van de werktijden, onder andere doeleinden, die vooraf aan de werknemers zullen worden meegedeeld bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, en ze zullen ook worden voorzien van de informatie zoals bepaald in artikel 13 van de GDPR. Wanneer werknemers ons bedrijfsterrein betreden, kunnen hun beelden worden vastgelegd en opgenomen door het videobewakings-CCTV-systeem dat daar aanwezig is.

Gegevens met betrekking tot kandidaten: in het kader van de werving en selectie van kandidaten, verzamelen we de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de respectieve wervingsproces, en de persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door Costa do Vizir Beach Village & SPA bestaat uit alle informatie die door de kandidaat in zijn / haar sollicitatie. curriculum vitaeDe verzamelde gegevens omvatten volledige naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, identificatienummer of paspoort, nationaliteit, adres, locatie, telefonische contactgegevens, e-mailadres, opleidingskwalificaties, rijbewijsgegevens, onverminderd andere gegevens die op een later tijdstip aan de kandidaat kunnen worden gevraagd, mocht dit nodig blijken. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor het werven en selecteren van kandidaten, en ze worden ook voorzien van de informatie zoals bepaald in artikel 13 van de GDPR. Als de kandidaat ons pand betreedt, kunnen zijn of haar beelden worden vastgelegd en opgenomen door het videobewakings-CCTV-systeem dat daar aanwezig is.

 1. Hoe de Costa do Vizir Beach Village & SPAmet de persoonlijke gegevens van minderjarigen?

Costa do Vizir Beach Village & SPA vraagt of verzamelt niet vrijwillig of rechtstreeks Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Als Costa do Vizir Beach Village & SPA ontdekt dat het per ongeluk Persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige jonger dan 18 jaar, zal het onmiddellijk de records verwijderen die de persoonsgegevens van die minderjarige bevatten.

Costa do Vizir Beach Village & SPA kan echter Persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot minderjarigen jonger dan 18 jaar wanneer deze worden verstrekt door hun ouders of een wettelijke voogd die uitdrukkelijk instemt met een dergelijke verzameling of wanneer deze worden verzameld via CCTV-systemen.

 1. Wanneer en hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Costa do Vizir Beach Village & SPA verzamelt Persoonsgegevens direct (rechtstreeks van de Betrokkene) of indirect (via een derde partij), waarbij, indien nodig, de voorafgaande toestemming van de Betrokkene wordt gegarandeerd.

– Directe incasso wordt uitgevoerd: persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en per e-mail.

– Indirecte verzameling wordt uitgevoerd: via een booking engine van een derde partij (Thelisresa / Unixdata) of andere touroperators, die eenmaal verzameld worden doorgegeven aan het Costa do Vizir Beach Village & SPA UNICAMP PMS boekingssysteem.

Sommige Persoonsgegevens zijn onmisbaar voor ons om u producten en diensten te kunnen leveren of om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en als deze ontbreken of onvoldoende zijn zal Costa do Vizir Beach Village & SPA niet in staat zijn om het product of de dienst in kwestie te leveren.

Indien de houder van de Persoonsgegevens geen Klant is van Costa do Vizir Beach Village & SPA, zullen zijn/haar Persoonsgegevens alleen worden verwerkt wanneer deze beschikbaar worden gesteld, namelijk door zich te abonneren op nieuwsbrieven, in welk geval de regels van dit Gegevensbeschermingsbeleid van toepassing zullen zijn.

De verzamelde Persoonsgegevens kunnen handmatig of geautomatiseerd worden verwerkt, waarbij in alle gevallen strikte naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd, en worden opgeslagen in specifieke databases die voor dit doel zijn gecreëerd. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven.

U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige gegevens.

 1. Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

De ontwikkeling en realisatie van de verschillende activiteiten die worden uitgevoerd door Costa do Vizir Beach Village & SPA betekent het bestaan van een relevante reeks specifieke, expliciete en legitieme doeleinden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, dus en in het algemeen hebben uw verzamelde persoonsgegevens de volgende doeleinden en respectieve rechtsgronden:

Voor het leveren van diensten en/of producten verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van contractuele uitvoering en het gerechtvaardigde belang om u onze diensten te leveren.

– Om te voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen waaraan wij gebonden zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de nakoming van wettelijke verplichtingen. (voorbeelden: onderzoek, opsporing en vervolging van ernstige misdrijven, reactie op gerechtelijke, regelgevende en toezichthoudende instanties).

Voor facturering en administratief beheer verwerken wij uw persoonsgegevens op de wettelijke basis van contractuele uitvoering en nakoming van wettelijke verplichtingen. (voorbeelden: boekhouding, facturatie, commissiebeheer, belastinginformatie, inclusief het versturen van informatie naar de belastingdienst).

Om te reageren op uw verzoeken, verzoeken om verduidelijking of klachten wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om u een hoogwaardige service te bieden en, indien van toepassing, om de noodzakelijke precontractuele stappen uit te voeren op verzoek van de houder van de persoonsgegevens.

Voor het verzenden van commerciële communicatie, informatie over producten en diensten, promotionele aanbiedingen, nieuws (nieuwsbrieven en andere informatie), verwerken wij uw persoonlijke gegevens op de wettelijke basis van uw toestemming. Als u geen toestemming geeft, kunnen wij u geen commerciële berichten sturen die verband houden met onze activiteiten. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit echter de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze toestemming onwettig maakt tot de datum waarop deze wordt ingetrokken.

Voor evenementenbeheer (het versturen van uitnodigingen, het registreren van deelnemers, het bekendmaken van evenementen) Costa do Vizir Beach Village & SPA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang bij het organiseren van evenementen die verband houden met onze professionele activiteit en, indien van toepassing, uw toestemming. Als je geen toestemming geeft, kun je geen informatie ontvangen en niet deelnemen aan de evenementen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit echter de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze toestemming onwettig maakt tot de datum waarop deze wordt ingetrokken.

Voor het gebruik van een videobewakingssysteem, dat het verzamelen van beelden door CCTV-apparaten omvat, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang om de bescherming en veiligheid van mensen en goederen binnen onze gebouwen te waarborgen.

Voor tevredenheidsonderzoeken om onze diensten te verbeteren. Soms vragen we onze klanten om een evaluatievragenlijst in te vullen, persoonlijk of via e-mail. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. Als u geen toestemming geeft, kunnen we u geen tevredenheidsonderzoeken sturen om onze diensten te evalueren. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit echter de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze toestemming onwettig maakt tot de datum waarop deze wordt ingetrokken.

Voor de uitoefening of verdediging van een recht in gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de rechten van Costa do Vizir Beach Village & SPA te verdedigen. (voorbeelden: gerechtelijk en buitengerechtelijk herstel en beheer van andere conflicten).

Voor het werven en selecteren van kandidaten, waaronder het analyseren van sollicitaties en cv’s en het interne proces om werknemers te selecteren op basis van de vastgestelde behoeften, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Als u geen toestemming geeft, kunnen we uw sollicitatie niet analyseren. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit echter de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze toestemming onwettig maakt tot de datum waarop deze wordt ingetrokken.

Voor het aangaan, uitvoeren en nakomen van de arbeidsrelatie verwerken we de persoonsgegevens van onze Werknemers op de wettelijke basis van contractuele uitvoering en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 1. Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

De periode waarin Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard, varieert afhankelijk van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt.

Daarom, en wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting is, zullen de gegevens worden opgeslagen en bewaard door Costa do Vizir Beach Village & SPA alleen voor de minimale periode die nodig is om de doeleinden te vervullen die hebben geleid tot de verzameling of latere verwerking, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd door de wet.

Costa do Vizir Beach Village & SPA kan echter verplicht zijn om sommige Persoonsgegevens langer te bewaren vanwege factoren zoals:

– Wettelijke verplichtingen om Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;

– Verjaringstermijnen volgens de geldende wetgeving;

– (mogelijke) Geschillen;

– Richtlijnen uitgegeven door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

In de regel bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende de volgende perioden:

– Verlenen van diensten en/of leveren van producten: Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de maximale periode die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen of voor een andere periode die verband houdt met onze operationele vereisten, met het oog op het vergemakkelijken van het beheer van de contractuele relatie en het beantwoorden van aan ons gerichte verzoeken. De meeste klantgegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, en nog enige tijd nadat deze is beëindigd. Om te voldoen aan belastingverplichtingen kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot facturering bijvoorbeeld worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van de handeling.

– Voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen waaraan we gebonden zijn: zo lang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval van toepassing zijn.

Facturering en administratief beheer: gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum van de akte.

Reageren op verzoeken, vragen of klachten: totdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het vervullen van deze doeleinden.

– Het verzenden van commerciële communicatie in verband met onze activiteit: gedurende een periode van maximaal 5 (vijf) jaar vanaf de datum waarop de toestemming is verkregen of het laatste contact met de houder van de persoonsgegevens, onverminderd het feit dat de toestemming op elk moment kan worden ingetrokken.

– Eventmanagement bij Costa do Vizir Beach Village & SPA: voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor registratie, organisatie en daaropvolgende evaluatie van het evenement.

Gebruik van het videobewakingssysteem: de beeldopname wordt bewaard gedurende een periode van 30 (dertig) dagen nadat ze is gemaakt, waarna ze wordt vernietigd, tenzij de gerechtelijke autoriteiten eisen dat ze wordt bewaard.

– Rechten uitoefenen of verdedigen in gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures: Tot de datum van de administratieve beslissing, de definitieve uitspraak van de beslissing in kwestie, tot de datum van de buitengerechtelijke schikking.

Werving en selectie: de persoonsgegevens van de kandidaat voor de vacature waarvoor hij/zij solliciteerde, worden 1 (één) jaar bewaard in geval van een sollicitatie voor een specifieke vacature of 6 (zes) maanden in geval van een spontane sollicitatie:

˃ vanaf de datum van indiening van de sollicitatie of het cv, als de kandidaat niet wordt geselecteerd; en

˃ gedurende de periode waarin de professionele relatie met Costa do Vizir Beach Village & SPA wordt gehandhaafd in alle andere gevallen.

De Kandidaat moet na deze periode een nieuwe sollicitatie indienen als hij/zij opgenomen wil blijven in het wervingsbestand van Costa do Vizir Beach Village & SPA of schriftelijk (op papier of elektronisch) toestemming geven om opgenomen te blijven in het wervingsbestand na de genoemde periode.

– Werknemers: gedurende een periode van 1 (één) jaar na het einde van de arbeidsrelatie, onverminderd (i) dat deze termijn zich uitstrekt tot de duur van gerechtelijke procedures of procedures voor een bestuursrechtelijke instantie, en (ii) wettelijke termijnen voor het bewaren van documenten, met name arbeids-, belasting- en socialezekerheidswetgeving (iii) of richtlijnen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden waarvoor we ze voor verschillende perioden moeten bewaren, passen we de langste periode toe.

Terwijl uw Persoonsgegevens worden verwerkt, garandeert Costa do Vizir Beach Village & SPA dat deze worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, zal Costa do Vizir Beach Village & SPA deze veilig verwijderen.

 1. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als Betrokkene van de Persoonsgegevens verwerkt door Costa do Vizir Beach Village & SPA, heeft u het recht om de volgende rechten uit te oefenen op elk gewenst moment:

Recht op informatie

De betrokkene heeft het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te krijgen over hoe Costa do Vizir Beach Village & SPA zijn persoonsgegevens gebruikt en wat zijn rechten zijn.

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van welke persoonsgegevens worden verwerkt en informatie hierover, zoals de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, de bewaartermijnen, enz.

Recht op rectificatie van persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens te rectificeren of bij te werken als deze onjuist zijn (bijvoorbeeld om spelfouten in uw naam, een nieuw adres of telefoonnummer te corrigeren).

Recht op het wissen van persoonlijke gegevens of (recht om vergeten te worden)

De betrokkene kan in bepaalde situaties verzoeken om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens: (i) als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, (ii) als de betrokkene de toestemming waarop de gegevensverwerking is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor is, (iii) indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme belangen zijn, (iv) als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) indien de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting of (vi) indien de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij).

Het recht op wissen is niet van toepassing wanneer verwerking noodzakelijk is, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

(I) het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en informatie; (II) het voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist en die van toepassing is op Costa do Vizir Beach Village & SPA; (III) redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid; (IV) archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover de uitoefening van het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking ernstig in gevaar zou brengen; of (V) verklaring, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens

de betrokkene kan in de volgende situaties verzoeken om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens: (i) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist; (ii) wanneer de verwerking onwettig is en u hiertegen bezwaar hebt gemaakt en om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens hebt verzocht; (iii) wanneer Costa do Vizir Beach Village & SPA uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, maar deze nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van rechten in een administratief, gerechtelijk of buitengerechtelijk proces; (iv) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen hoger legitiem belang is.

Recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens

De betrokkene kan verzoeken dat Costa do Vizir Beach Village & SPA de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aanlevert. U hebt ook het recht om te verzoeken dat Costa do Vizir Beach Village & SPA deze gegevens doorgeeft aan een andere gegevensbeheerder, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. Het recht op overdraagbaarheid is alleen van toepassing in de volgende gevallen: (i) indien de verwerking is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming of de uitvoering van een overeenkomst; en (ii) wanneer de verwerking in kwestie langs geautomatiseerde weg plaatsvindt.

Recht om bezwaar te maken tegen behandeling

De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, in de volgende situaties: (I) Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Costa do Vizir Beach Village & SPA; of (II) Wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar die daarmee wel verenigbaar zijn. Costa do Vizir Beach Village & SPA zal in dergelijke gevallen stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens, tenzij zij legitieme redenen heeft om dit te doen en deze redenen zwaarder wegen dan haar belangen.

Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten

Costa do Vizir Beach Village & SPA neemt geen geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen hebben of aanzienlijke gevolgen hebben op een vergelijkbare manier.

Recht om toestemming in te trekken

De betrokkene heeft het recht om, in gevallen waarin de verwerking van zijn gegevens is gebaseerd op zijn toestemming, bijvoorbeeld in het geval van gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit echter de verwerking van persoonsgegevens op basis van die toestemming onwettig maakt tot de datum waarop deze wordt ingetrokken.

Als u uw toestemming intrekt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij er een andere grondslag is, zoals het contract, wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigde belang van Costa do Vizir Beach Village & SPA, die een dergelijke verwerking door Costa do Vizir Beach Village & SPA rechtvaardigt.

13.Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, bijwerken, beperken, wissen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming intrekken?

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen of voor verdere verduidelijking over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Costa do Vizir Beach Village & SPA, stuurt u eenvoudig een schriftelijk verzoek naar de Gegevensverwerker met behulp van de contactgegevens die voor dit doel in dit Gegevensbeschermingsbeleid zijn verstrekt.

Costa do Vizir Beach Village & SPA zal schriftelijk (inclusief via elektronische middelen) reageren op verzoeken binnen een maximum van een maand na ontvangst van het verzoek, behalve in gevallen van bijzondere complexiteit, waar deze periode kan worden verlengd tot twee maanden.

Als de ingediende verzoeken duidelijk ongerechtvaardigd of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, behoudt Costa do Vizir Beach Village & SPA zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen of te weigeren aan het verzoek te voldoen.

 1. Hoe kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van contacten voor marketing- of informatiedoeleinden?

Costa do Vizir Beach Village & SPA kan acties promoten om nieuwe producten of diensten bekend te maken aan haar Klanten, namelijk per telefoon, e-mail, SMS, MMS of een andere elektronische communicatiedienst, indien de houder van de Persoonsgegevens hiervoor toestemming heeft gegeven.

Als de houder van de Persoonsgegevens deze communicatie niet langer wenst te ontvangen, kan hij zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden of voor het verzenden van informatieve communicatie te allen tijde intrekken.

 1. Hoe dien ik een klacht in?

Onverminderd de mogelijkheid om klachten rechtstreeks in te dienen bij Costa do Vizir Beach Village & SPA via de contactgegevens die voor dit doel zijn verstrekt, kunt u ook rechtstreeks een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD), via de contactgegevens die voor dit doel door deze organisatie zijn verstrekt.

 1. Welke maatregelen heeft Costa do Vizir Beach Village & SPAom de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen?

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Costa do Vizir Beach Village & SPA, in de context van de doeleinden die in dit beleid worden geïdentificeerd, in overeenstemming met het beleid en de interne regels van Costa do Vizir Beach Village & SPA en met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om hun veiligheid en integriteit te bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en hun onopzettelijke verlies, vernietiging of beschadiging.

Zonder beperking maakt Costa do Vizir Beach Village & SPA gebruik van logische en fysieke beveiligingseisen en -maatregelen om de bescherming van Persoonsgegevens te garanderen door onbevoegde toegang te voorkomen, zorgt ervoor dat informatie wordt opgeslagen op beveiligde computers in een gesloten informatiecentrum en dat gegevens waar mogelijk worden versleuteld, implementeert audit- en controleprocedures om naleving van het beveiligings- en privacybeleid te garanderen en herziet periodiek het beveiligingsbeleid en de beveiligingsprocedures om ervoor te zorgen dat systemen veilig en beveiligd zijn.

Echter, gezien het feit dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is, kan Costa do Vizir Beach Village & SPA de veiligheid van haar gegevens niet garanderen wanneer deze worden verzonden via een open netwerk, en waarschuwt daarom iedereen die op het internet surft om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen, namelijk om ervoor te zorgen dat ze een pc en browser gebruiken die up-to-date zijn in termen van “.goed geconfigureerde beveiligingspatches, met een actieve firewall, antivirus en antispyware.

Costa do Vizir Beach Village & SPA verkoopt, verhuurt, distribueert of op andere wijze beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens aan derden, behalve in gevallen waarin het nodig is om informatie te delen met dienstverleners en partners voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit gegevensbeschermings- en privacybeleid. Costa do Vizir Beach Village & SPA bewaart de vertrouwelijkheid en integriteit van uw Persoonsgegevens en beschermt deze in overeenstemming met dit Beleid en andere geldende wetten.

 1. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

“Onderaannemers”

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van diensten aan Costa do Vizir Beach Village & SPA.

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de diensten zijn gebonden aan Costa do Vizir Beach Village & SPA door een schriftelijk contract en mogen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die specifiek zijn vastgesteld en zijn niet gemachtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken, direct of indirect, voor enig ander doel, voor hun eigen voordeel of dat van een derde partij.

“Derden”.

– Om te voldoen aan wettelijke en/of contractuele verplichtingen, kunnen Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden met wie Costa do Vizir Beach Village & SPA samenwerkingsverbanden aangaat, die zich zullen houden aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Om te voldoen aan wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen Persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan gerechtelijke, administratieve, toezichthoudende of regelgevende autoriteiten, evenals aan entiteiten die rechtmatig gegevensverzamelingsacties, acties ter voorkoming en bestrijding van fraude, marktonderzoeken of statistieken uitvoeren.

Bij wijze van voorbeeld De verwerking kan met name inhouden dat persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten in gevallen waarin dit gerechtvaardigd en vereist is, zoals de socialezekerheidsinstantie, de belastingdienst, de rechtbank, de politie, toezichthoudende en regelgevende autoriteiten, banken, verzekeringsmaatschappijen en gezondheidsautoriteiten in het geval van preventieve geneeskunde en arbeidsgeneeskunde).

“Met uw toestemming”.

Op uw verzoek en met uw toestemming kunnen Persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten.

 1. Onder welke omstandigheden geven we uw persoonlijke gegevens door buiten de Europese Unie?

De Persoonsgegevens verzameld en gebruikt door Costa do Vizir Beach Village & SPA worden niet beschikbaar gesteld aan derden gevestigd buiten de Europese Unie. Indien in de toekomst een dergelijke overdracht plaatsvindt, verplicht Costa do Vizir Beach Village & SPA zich om ervoor te zorgen dat de overdracht voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot het bepalen van de geschiktheid van dat land met betrekking tot gegevensbescherming en de vereisten die van toepassing zijn op dergelijke overdrachten, hoewel persoonsgegevens niet zullen worden overgedragen aan rechtsgebieden die geen garanties bieden voor veiligheid en bescherming. Persoonlijke gegevens kunnen echter binnen en buiten de Europese Unie worden gedeeld wanneer dit wettelijk vereist is of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

U kunt de bestaande adequaatheidsbesluiten raadplegen op www.eur-lex.europa.eu.

 1. Procedures in geval van inbreuk op Persoonsgegevens?

Er is sprake van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens wanneer we te maken hebben met een inbreuk op de beveiliging die de oorzaak is van de onopzettelijke of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeautoriseerde openbaarmaking van of de toegang tot Persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

In het geval van een inbreuk op de gegevens en voor zover een dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene met zich meebrengt, verbindt Costa do Vizir Beach Village & SPA zich ertoe om de inbreuk op de Persoonsgegevens binnen 72 uur na kennisname van het incident aan de Betrokkene mee te delen, tenzij de inbreuk geen risico voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene met zich meebrengt.

Onder wettelijke voorwaarden is communicatie met de betrokkene niet vereist in de volgende gevallen:

– Als Costa do Vizir Beach Village & SPA passende beschermingsmaatregelen heeft toegepast, zowel technisch als organisatorisch, en dergelijke maatregelen zijn toegepast op de Persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, in het bijzonder maatregelen die de Persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor een persoon die niet bevoegd is om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, zoals versleuteling;

– Als Costa do Vizir Beach Village & SPA vervolgens maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

– Als de communicatie met de betrokkene een onevenredige inspanning voor Costa do Vizir Beach Village & SPA vergt. In dit geval zal Costa do Vizir Beach Village & SPA een openbare aankondiging doen of een vergelijkbare maatregel nemen waardoor de Betrokkene zal worden geïnformeerd.

 1. Over koekjes?

Costa do Vizir Beach Village & SPA gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Wanneer u de website gebruikt, verwerkt Costa do Vizir Beach Village & SPA Persoonsgegevens die zijn verzameld door het gebruik van Cookies in overeenstemming met onze Cookieverklaring.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies raden we je aan onze Cookieverklaring op onze website te lezen en te analyseren. Hierin wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals je rechten om te bepalen hoe we ze gebruiken.

 1. Mocht je vragen hebben?

Als je twijfels of vragen hebt over de manier waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken of over onze informatiebeveiligingspraktijken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in dit gegevensbeschermingsbeleid.

 1. Hoe kunt u op de hoogte blijven van wijzigingen in het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van Costa do Vizir Beach Village & SPA?

Costa do Vizir Beach Village & SPA behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in dit Gegevensbeschermings- en Privacybeleid, evenals in elke andere specifieke gegevensbeschermings- en privacyverklaring, en dergelijke wijzigingen zullen naar behoren worden gepubliceerd op de verschillende communicatiekanalen van Costa do Vizir Beach Village & SPA.